gototopgototop

Як одягатися вагітним - щоб не нашкодити дитині

PDFДрукe-mail

Статті - Вагітність та пологи

Сучасні вагітні про­дов­жу­ють за­нят­тя спор­том, нерідко ви­хо­дять у світ, деякі пра­цю­ють ма­ло не до останніх днів, про­во­дять зустрічі. З ура­ху­ван­ням цьо­го модельєри про­по­ну­ють фа­со­ни різних стилів.

prag

У пра­виль­них мо­де­лях для вагітних передбачені спеціальні ви­точ­ки, пас­ки, застібки, які вра­хо­ву­ють зміну об­ся­гу. Це так зва­ний одяг на виріст. Її но­сять в період, ко­ли зви­чай­не плат­тя, спідниця ста­ють тісні.

В одязі для вагітних повинні гармонійно поєднуватися зручність і практичність. Крій, який враховує анатомічні особливості.

При­чо­му це не означає, що одяг має бу­ти вільним. Сьогодні жінки частіше надають перевагу си­лу­ету, що підкреслює округлі фор­ми. Як пра­ви­ло, молоді роб­лять вибір на ко­ристь спідниць стрейч і штанів на гумці з за­ни­же­ною талією. До речі, є спеціальні спідниці та брю­ки для вагітних.

Для них ха­рак­тер­на фіксуюча встав­ка, яка мо­же роз­тя­гу­ва­ти­ся у міру то­го, як рос­те живіт. Зручні і спеціальні комбінезони. Во­ни добре три­ма­ють­ся, не тис­нуть на живіт і не спов­за­ють. Але при виборі одя­гу необхідно вра­хо­ву­ва­ти та­ку особливість вагітності, як по­си­ле­не се­чо­ви­пус­кан­ня, то­му одяг по­ви­нен лег­ко зніматися і не ма­ти за­над­то ба­га­то застібок.

Вільні вбран­ня та­кож актуальні. Тут спра­ва сма­ку і пе­ре­ваг. Зви­чай­но, без то­па, со­роч­ки-трапеції, сукні із за­ви­ще­ною талією не обійтися. Особ­ли­во в другій половині вагітності. Але мішкуваті свет­ри і коф­ти більшого, ніж необхідно, розміру, безформні ба­ла­хо­ни - це на крайній ви­па­док. Жінка, що чекає ди­ти­ну, по­вин­на бу­ти кра­си­ва.

Ба­га­то гу­ля­ти, хо­ди­ти в кіно, на вис­тав­ки, кон­цер­ти. То­му хоч од­на річ для па­рад­но­го ви­хо­ду в гардеробі необхідна.

Ви­би­рай­те тільки натуральні тка­ни­ни, м`які і зручні. Шкіра ба­гать­ох вагітних стає чут­ли­вою. Син­те­ти­ка мо­же вик­ли­ка­ти под­раз­нен­ня і непри- ємні відчуття. Важ­ли­во, щоб повітря вільно цир­ку­лю­ва­ло, що в син­те­тич­но­му одязі прос­то не­мож­ли­во.

Спра­ва в то­му, що в організмі майбутньої ма­ми збільшується швидкість обміну ре­чо­вин, відпо- відно і терморегуляція. То­му тка­ни­ни повинні бу­ти лег­ки­ми, ди­ха­ю­чи­ми, добре вби­ра­ти піт. Тоб­то ос­нов­не зав­дан­ня одя­гу для майбутніх мам - оберігати від пе­ре­охо­лод­жен­ня взим­ку і перегрі- вання влітку.

Дис­ком­форт вагітним іноді до­став­ля­ють і звичайні шви. Їх жінки по­чи­на­ють гост­ро відчувати. То­му особливість одя­гу для вагітних - в плос­ких і якісно об­роб­ле­них швах. Як­що ж на­ря­ди підбираються не в спеціалізованих ма­га­зи­нах, то слід звер­ну­ти ува­гу на мінімальну кількість швів.

При­род­но для на­бух­ших гру­дей звич­ний бюст­галь­тер бу­де ту­гий. Ниж­ня білизна в цей період ні в яко­му разі не по­вин­на бу­ти вузь­кою, а тим більше на­ти­ра­ти. Бюст­галь­те­ри на кісточках не підходять, оскільки во­ни не на­да­ють необхідної підтримки і зручності, мо­жуть по­ру­шу­ва­ти при­плив мо­ло­ка.

До 20-го тиж­ня, іноді раніше, гру­ди ста­ють чут­ли­ви­ми, збільшуються в розмірі. До цьо­го ча­су важ­ли­во підібрати зруч­ний бюст­галь­тер.

Кра­ще як­що у ньо­го бу­дуть ре­гульо­ва­на дов­жи­на і застібка, широкі бретелі, щоб збільшувана ва­га гру­дей не тис­ну­ла на плечі, так як це мо­же вик­ли­ка­ти болі в спині. Бюст­галь­тер по­ви­нен добре підтримувати, про­пус­ка­ти повітря і за­без­пе­чу­ва­ти терморегуляцію.

Ба­жа­но ви­би­ра­ти з на­ту­раль­них тка­нин - ба­вов­ни або льо­ну. Бюст­галь­те­ри з син­те­тич­них тка­нин мо­жуть спро­во­ку­ва­ти тріщини сосків, матеріал, з яко­го зроб­ле­ний бюст­галь­тер, по­ви­нен бу­ти ще і м`яким, щоб не вик­ли­ка­ти роз­дра­ту­ван­ня молочної за­ло­зи.

Як­що молочні за­ло­зи слабкі і не утри­му­ють мо­ло­зи­во, то, як пра­ви­ло, після 36 тижнів вар­то одя­га­ти спеціальний бюст­галь­тер для го­ду­ван­ня, а в ча­шеч­ки вкла­да­ти сер­вет­ки-збірки. Зви­чай­но, мож­на і відразу ку­пи­ти спеціальні бюст­галь­те­ри для вагітності і груд­но­го го­ду­ван­ня або моделі з застібкою спе­ре­ду.

Тру­си­ки ви­би­рай­те вільні, кра­ще з на­ту­раль­них матеріалів. Від син­те­ти­ки мо­жуть з`яви­ти­ся свербіж шкіри, под­раз­нен­ня. Як­що у жінки мо­лоч­ни­ця, дисбактеріоз, алергія, то син­те­тич­ний матеріал до то­го ж порушує ди­хан­ня шкіри, так як і сам по­га­но дихає.

Тру­си­ки для вагітних ши­ють зі спеціальними встав­ка­ми, які фіксуються на животі. Як­що віддаєте пе­ре­ва­гу зви­чай­ним, то гум­ка не по­вин­на тис­ну­ти на живіт.

Ба­жа­но ви­би­ра­ти спеціалізовану елас­тич­ну білизну, у разі, ко­ли май­бут­ня ма­ма займається пла­ван­ням, вар­то прид­ба­ти спеціальний ку­паль­ник для вагітних. Він скон­ст­руй­о­ва­ний та­ким чи­ном, що тка­ни­на не тис­не на живіт, а м`яко підтримує йо­го. Ос­нов­не пра­ви­ло: одяг, який но­сить вагітна, не по­ви­нен різати, жа­ти, стя­гу­ва­ти.

До се­ре­ди­ни вагітності плід збільшується, і мат­ка починає тис­ну­ти на пе­ред­ню че­рев­ну стінку. З цьо­го ча­су вагітній ре­ко­мен­ду­ють но­си­ти бан­даж, щоб обе­рег­ти м`язи від надмірного роз­тяг­нен­ня.

Бан­даж сприяє пра­виль­но­му по­ло­жен­ню пло­ду, зменшує по­яву роз­тя­жок. Жінкам, які на­ро­ди­ли кількох дітей, без по­яса або бан­да­жа не обійтися, то­му що при повторній вагітності че­рев­на стінка розтягується. Ну і, зви­чай­но, як­що жінка но­сить двійню, трійню, бан­даж незамінний.

За­зви­чай їх роб­лять з м`яких тка­нин, що роз­тя­гу­ють­ся. При нор­маль­но протікаючій вагітності бан­даж рекомендується з 24 - 28 тижнів. Він не по­ви­нен бу­ти ту­гим і ви­со­ким.

Одягається ле­жа­чи, щоб не здав­лю­вав живіт, а як би йо­го підтримував. На ніч йо­го тре­ба знімати. Як­що бан­даж надітий пра­виль­но, жінка відчуває се­бе в ньо­му кра­ще, ніж без ньо­го.

По­тур­бу­ва­ти­ся зміною гар­де­роба слід вже з чет­вер­то­го місяця вагітності. Ад­же пра­виль­но підібраний одяг сприяє і нор­маль­но­му протіканню вагітності, а зна­чить і са­мо­по­чут­тю ди­ти­ни.

Ні в яко­му разі не мож­на пе­ре­тя­гу­ва­ти живіт і талію. Це мо­же при­вес­ти до по­ру­шен­ня рит­му ди­хан­ня, вик­ли­ка­ти ну­до­ту і за­па­мо­ро­чен­ня. Та­кож не вар­то но­си­ти шкар­пет­ки, голь­фи або пан­чо­хи, ре­зин­ки яких силь­но здав­лю­ють кровоносні су­ди­ни ніг, цим мож­на спро­во­ку­ва­ти по­ру­шен­ня кровообігу, вик­ли­ка­ти набряклість. При необ- хідності лікар порекомендує антиварикозні ком- пресійні кол­гот­ки, пан­чо­хи та голь­фи.

Спеціального взут­тя немає, але і кра­су­ва­ти­ся на шпиль­ках не вар­то. Як­що каб­лук ви­ще п`яти сантиметрів, це загрожує бо­ля­ми в спині, так як центр тяжіння при ходінні на каб­лу­ках зміщується, усклад­ню­ю­чи на­ван­та­жен­ня на хре­бет.

При вагітності оптимальні анатомічна устілка, хо­ро­ша повітропроникність або спеціальне анти- бактеріальне про­со­чу­ван­ня. Як­що го­во­ри­ти про фа­сон, то пе­ре­важ­но взут­тя на невеликій платформі або танкетці, з не­слизь­кою підошвою. У та­ко­му взутті мен­ше втом­лю­ють­ся но­ги.

Зі збільшенням жи­во­та змінюється хо­да. Особ­ли­во це помітно під кінець вагітності, ко­ли жінка, щоб кра­ще збе­рег­ти рівновагу, кілька прогинає спи­ну, як би відкидаючи на­зад го­ло­ву і верх­ню час­ти­ну ту­лу­ба. Ба­жа­но, щоб взут­тя вагітні підбирали собі з на­ту­раль­но­го м`яко­го матеріалу.

Слід ма­ти на увазі, що розмір взут­тя мо­же збільшитися під впли­вом ре­лак­си­ну - гор­мо­ну, роз­с­лаб­ля­ю­чо­го зв`яз­ки і готує таз до пологів. У цей період, як пра­ви­ло, туфлі потрібні на розмір більше.

Чим ближ­че до пологів, тим важ­че на­ги­на­ти­ся. То­му кра­ще но­си­ти взут­тя без шнурків, яке лег­ко знімати і одя­га­ти.

http://health.unian.net/